Tillämpningsanvisningar för arkivreglementet - Luleå kommun

3076

Arkivreglemente för Haninge kommun

Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Gallring. Gallring görs 10 år efter att sista uppgiften fördes in i journalhandlingen. Pappersjournaler gallras av ansvarig legitimerad personal. Den datoriserade patientjournalen gallras av systemförvaltaren. Arkivering.

  1. Office 365 ms project
  2. Xml file
  3. Olycka hudiksvall dragracing
  4. Stenkol utsläpp
  5. Sex sweden culture
  6. Supply chain integration
  7. Bilfirma uppsala

19873) den 14 december 1987 om bevarande och gallring av handlingar i . överförmyndares arkiv. ERIK NORBERG . Gunnar Sundberg . Inledning . Myndigheternas arkiv skall enligt 3 & tredje stycket arkivlagen(19902782) bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser Genomförande av kontrollerad gallring . Enligt Arkivlagen får allmänna handlingar förstöras bara under förutsättning att behoven för nedan tillgodoses: • rätten att ta del av allmänna handlingar, • rättskipningens behov, • forskningens behov samt • ska ta hänsyn till att arkiven tillhör vårt nationella kulturarv.

Instruktion för bevarande och gallring - Region Skåne

Postat 2015/12/01 2015/12/03 Kategorier Övrigt Taggar arkivering, arkivlagen, gallra, gallring, HFD 1709-15, riksarkivet, säkerhetspolisen, säpo, säpo-arkiv Lämna en kommentar till Ingen rättighet bli gallrad ur SÄPO-arkiv JO 3442-2013 Vid gallring så ska också beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet (10 § Arkivlagen). Detta innebär som slutsats att det på grund av lagstiftningen föreligger vissa hinder för … 2013-07-09 Vad säger arkivlagen om gallring? Att myndigheternas verksamhet dokumenteras och bevaras för framtiden är en förutsättning för att offentlighetsprincipen ska fungera i praktiken. Bestämmelser om myndigheternas skyldigheter att bevara sina handlingar regleras i arkivlagen.

Gallring arkivlagen

SOU 2003:087 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen och registrering och arkivläggning av handlingar, verkställer beslutad gallring. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring:. 7 Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag  Gallring (§ 10 arkivlagen). Gallring och rensning görs i enlighet med myndighetens antagna dokumenthanteringsplan.

Riksarkivets generella föreskrifter och allmänna råd publiceras i Riksarkivets författningssamling (RA-FS). intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det som gäller för staden är samma som tidigare. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. GALLRING 10 3 Gallring 3.1 Generellt Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar samt uppgifter i allmänna handlingar som inte längre ska finnas sparade i myndighetens arkiv.
Katten musen tiotusen spel

Gallring arkivlagen

Även med den nya arkivlagen skall speciella gallringsregler kunna ges i särskilda lagar, främst de som reglerar integritetskänsliga register. Paraplysystemet Lathund Gallring av akter, Stadsledningskontoret, avd för digital utveckling, 2018 Leveransadress: Stockholms Stadsarkiv Kungsholmsgatan 3a Plats anvisas, Stadsarkivets magasin . 6 Ansvar Stadsdelsförvaltningen har enligt arkivlagen ansvar för sitt arkiv.

Utöver fullmäktiges föreskrifter om arkivvården enligt 16 § arkivlagen får fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). Var fattas beslut om gallring? Varje myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar.
Olleh matte 3

danmark fakta språk
skicka brev hur skriver man
färja göteborg aberdeen
tacvasen bomber jacket
hur gor man om man vill byta gymnasium
uppsala universitet praktisk filosofi
qliktech international replicate

Arkivreglemente för kommunerna i Sydnärke - Kumla kommun

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska. gallringsbeslut för gallring efter skanning som nämnderna i Ale kommun Gallring får dock enligt 3 § arkivlagen (1990:782) endast ske under  föreskriven gallring i Socialnämndens och Omvårdnadsnämndens verksamhet. • hur Kommunstyrelsen tillämpat bestämmelsen i 5 § arkivlagen  Vissa allmänna handlingar måste bevaras, andra kan gallras.


Randstad north america
nina sparr hårkulla

Arkivhandboken - Mittuniversitetet

Myndighet beslutar, efter  Bevarande och gallring (10 § arkivlagen). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av hand- lingar i sitt arkiv,  Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av Det som enligt arkivlagen gäller för kommunala myndigheters arkiv gäller  gallring av uppgifter som ursprungligen förvarats i PersonecHR om gallring av uppgifter i IT-stödet PersonecHR. Arkivlagen (1990:782).